Provozní řád střelnice Meziboří, okres Most


Provozní řád střelnice ve formátu pdf

Download provozního řádu ve formátu pdf, zazipováno


OBSAH

  1. Úvodní ustanovení 3
      1.1.     Závaznost provozního řádu 3
      1.2.     Druh a určení střelnice 3
      1.3.     Majetkoprávní vztahy 3
      1.4.     Odpovědní funkcionáři střelnice 3
  2. Popis střelnice 3
      2.1.     Vnější vztahy 3
      2.2.     Zařízení střelnice 3
      2.3.     Umísťování terčů 4
  3. Povinnosti funkcionářů 4
      3.1.     Zbrojíř 4
      3.2.     Správce střelnice 4
      3.3.     Řídící střelby 5
  4. Zbraně a střelivo 6
      4.1.     Dovolené zbraně a střelivo 6
      4.2.     Ostatní zbraně 6
      4.3.     Je zakázáno 6
  5. Pravidla bezpečnosti 6
      5.1.     Všeobecně 6
      5.2.     Pravidla bezpečnosti při střelbě 7
  6. Postup při vzniku mimořádné události 8
      6.1.     Obecné zásady 8
      6.2.     Zranění 8
      6.3.     Požár 8
      6.4.     Jiná mimořádná situace 8
  7. Závěrečná ustanovení 91. Úvodní ustanovení


  1.1. Závaznost provozního řádu

  1.1.1. Tento provozní řád střelnice SSK Meziboří je závazný pro všechny osoby, které se zdržují v prostoru střelnice.

  1.2. Druh a určení střelnice

  1.2.1. Stálá venkovní sportovní a výcviková střelnice pro krátké zbraně, malorážky a předovky.

  1.2.2. Ve smyslu ČSN 39 5401 jde o střelnici kategorie A, třídy 1, skupiny K.

  1.2.3. Ve smyslu §64 zákona č. 288/95 Sb. není střelnice provozovaná jako podnikání.

  1.3. Majetkoprávní vztahy

  1.3.1. Vlastníkem pozemku, na němž je střelnice zřízena, jsou Lesy ČR, s.p. Hradec Králové, majitelem zařízení střelnice je SSK Meziboří.

  1.3.2. Uživatelem a provozovatelem střelnice je Český střelecký svaz, SSK Meziboří, ev.č. 0294, 8. května 327, 435 13 Meziboří, IČO 6566 0587.

  1.3.3. SSK Meziboří má s vlastníkem pozemku uzavřenu smlouvu o jeho užívání.

  1.4. Odpovědní funkcionáři střelnice

  1.4.1. Ustanovený zbrojíř ve smyslu §65 zákona č 288/95 Sb. je pan Jan Hawelka, rodné číslo 390701/066, bytem 8. května 327, 435 13 Meziboří.

  1.4.2. Funkci správce střelnice vykonává pan Jan Hawelka.

  1.4.3. V nepřítomnosti jej se stejnými právy a povinnostmi zastupuje pan Miroslav Krystyník.2. Popis střelnice


  2.1. Vnější vztahy

  2.1.1. Střelnice je zřízena v bývalém kamenolomu, východně od silnice III. třídy Litvínov - Meziboří, přibližně 0,5 km severně od okraje města Litvínov, na pozemku parcelní číslo 378/27, k.ú. Meziboří u Litvínova, okres Most, v nadmořské výšce 400 m.

  2.1.2. Celková plocha pronajatých pozemků, na nichž je zřízena střelnice, je 0,2435 ha.

  2.1.3. Přístup a příjezd ke střelnici je po silnici Litvínov - Meziboří a dále po lesní příjezdové cestě až ke střelnici.

  2.1.4. U střelnice je plocha pro parkování omezeného počtu vozidel.

  2.1.5. Areál je na přístupných místech oplocen a v mimo provozní době se uzavírá.

  2.1.6. Směrem střelby je osa střelnice orientována přibližně na severoseverozápad, v azimutu 3200.

  2.2. Zařízení střelnice

  2.2.1. Výcvikovou část střelnice tvoří jeden úsek:

  2.2.2. Celková šířka výstřelného prostoru je přibližně 30 m, maximální dálka využitelná pro střelbu je 50 m.

  2.2.3. Na střelnici jsou vybudovány následující objekty:

   2.2.3.1.
  • Střelecký přístřešek s cihelnou zadní stěnou, lehkou střechou a betonovou podlahou. Palebná čára je pro všechna střelecká stanoviště v jedné linii. Celková délka palebné čáry je 27 m. Hloubka přístřešku je 355 cm.
  • Na palebné čáře je zřízeno celkem 9 střeleckých boxů oddělených od sebe 170 cm vysokými zástěnami z prken. Boxy mají šířku 295 cm, z výstřelné strany se při střelbě uzavírají odkládacími deskami pro odložení zbraní, střeliva a pomůcek. v každém boxu se vyhrazují dvě střelecká stanoviště.
  • Střecha přístřešku je vyložena 100 cm před palebnou čáru tak, že vytváří clonu kryjící výstřelný prostor nad čelním záchytným svahem.
  • Součástí střeleckého přístřešku je klubovna.

   2.2.3.2. Sklad terčového zařízení o ploše 8,6 m2, umístěný vpravo od terčové linie 25 m.

   2.2.3.3. Terčová zařízení, každé pro umístění pěti otočných terčů, na terčové linii 25 m.

   2.2.3.4. Na terčové linii 50 m jsou zřízeny základy pro uchycení stojanů pro pevné terče.

   2.2.3.5. Čelní záchytný zemní val.

   2.2.3.6. Levá strana střelnice je uzavřena neprůhledným oplocením, pravá strana přírodní skalní stěnou.

  2.2.4. Na přístupových místech do prostoru střelnice jsou umístěny výstražné tabulky.

  2.2.5. Týlová část střelnice zahrnuje plochy a prostory určené pro soustředění osob a skladování materiálu. K tomu jsou v prostoru za vstupem do střelnice osazeny dva skladové objekty.

  2.2.6. V klubovně střelnice je umístěna lékárna pro poskytnutí první pomoci.

  2.2.7. Na střelnici je zavedena elektrická energie, voda se dováží.

  2.3. Umísťování terčů

  2.3.1. Terče se umísťují do pevných stojanů nebo otočných rámů na terčových liniích 25 m a 50 m.

  2.3.2. Je dovoleno používat pouze schválené papírové, dřevěné, ocelové nebo plastové terče podle ustanovení pravidel pro střelbu. Není dovoleno střílet do předmětů, které nelze za terče považovat.

  2.3.3. Při střelbě na ocelové terče (siluety) není dovoleno střílet na terče poškozené nebo deformované.

  2.3.4. Při střelbě z brokovnice na pevný terč se terče umísťují do stabilních rámů na vzdálenost 25 m od palebné čáry.3. Povinnosti funkcionářů


  3.1. Zbrojíř

  3.1.1. Zbrojíř je ve smyslu zákona 288/95 Sb. osoba odpovědná za bezpečný provoz střelnice.

  3.1.2. O ustanovení do funkce zbrojíře rozhoduje provozovatel střelnice. Jemu je zbrojíř zodpovědný za svoji činnost.

  3.1.3. Osoba ustanovená do funkce zbrojíře musí splňovat z hlediska své odborné připravenosti podmínky vyplývající ze zákona č. 288/95 Sb. Musí mít zbrojní průkaz příslušné skupiny pro zbraně, které jsou na střelnici provozovány.

  3.1.4. Povinnosti zbrojíře stanoví §55 zákona 288/95 Sb.

  3.2. Správce střelnice

  3.2.1. O ustanovení do funkce správce střelnice rozhoduje provozovatel střelnice. Jemu je správce zodpovědný za svoji činnost.

  3.2.2. Práva a povinnosti správce střelnice:

   3.2.2.1. Jsou u něho uloženy klíče od střelnice.

   3.2.2.2. Organizuje provoz střelnice, její využívání a údržbu.

   3.2.2.3. Vede provozní deník střelnice.

   3.2.2.4. Zodpovídá za úklid a údržbu střelnice, za řádný technický stav jejího zařízení, zejména výstražných prvků, záchytných a ochranných bezpečnostních zařízení.

   3.2.2.5. Zodpovídá za obsah lékárny pro poskytnutí první pomoci a aktualizaci obsaženého materiálu podle exspiračních lhůt.

   3.2.2.6. Zodpovídá za funkční stav hasících prostředků.

   3.2.2.7. Zodpovídá za organizaci likvidace odpadů.

   3.2.2.8. Ustanovuje řídící střelby.

   3.2.2.9. Má právo vyloučit ze střelnice každou osobu, která nedodržuje ustanovení tohoto provozního řádu, zejména takovou osobu, která ohrožuje svým jednáním bezpečnost provozu na střelnici. Důvodem vyloučení může být i nevhodná obuv a oděv.

   3.2.2.10. Má právo kontroly vnesených zbraní a střeliva a na základě této kontroly má právo vyloučit jakoukoliv zbraň a jakékoliv střelivo, o nichž se domnívá, že nejsou bezpečné nebo nejsou v souladu s podmínkami zákona č. 288/95 Sb.

   3.2.2.11. V případě mimořádné situace informuje provozovatele střelnice a podle závažnosti i příslušné orgány státní správy.

   3.2.2.12. Řeší výjimečné situace, které nejsou popsány tímto provozním řádem.

  3.3. Řídící střelby

  3.3.1. Řídící střelby jsou určováni zbrojířem nebo správcem střelnice nebo jejich zástupcem.

  3.3.2. V době konání sportovní soutěže nebo závodu funkci řídícího střelby vykonává podle pravidel střelby příslušný rozhodčí na palebné čáře.

  3.3.3. V případě pronájmu nebo zapůjčení střelnice pro výcvik organizované jednotky (policie, bezpečnostní služba apod.) a ostatních právnických osob funkci řídícího střelby vždy zajišťuje odpovědná osoba této jednotky nebo právnické osoby.

  3.3.4. Řídící střelby musí svojí kvalifikací splňovat požadavky na to, aby byl zárukou bezpečného provozu na střelnici. Musí ovládat řízení střelby ze zbraní provozovaných na střelnici. Musí znát zásady bezpečné manipulace se zbraněmi.

  3.3.5. Řídící střelby odpovídá za dodržování kázně a pořádku na střelnici, dodržování podmínek střeleckých cvičení, pravidel a bezpečnostních zásad před střelbou, během střelby a po jejím ukončení.

  3.3.6. Řídícímu střelby jsou od okamžiku zahájení do okamžiku ukončení střeleb podřízeny všechny osoby na střelnici a to včetně diváků a ostatních osob přítomných na střelnici.

  3.3.7. Řídící střelby řeší likvidaci mimořádných událostí, které vzniknou během střelby. Přitom spolupracuje se správcem střelnice.

  3.3.8. Před zahájením střelby:

   3.3.8.1. Seznámí se s provozním řádem střelnice.

   3.3.8.2. Poučí podřízené funkcionáře a střelce, vydá pokyny pro zabezpečení střeleb.

   3.3.8.3. Přesvědčí se o znalosti střelců bezpečnostních pravidel při střelbě.

   3.3.8.4. Provede kontrolu střelnice, zbraní střelců a připraveného střeliva.

  3.3.9. V průběhu střelby:

   3.3.9.1. Dbá na dodržování podmínek střeleckých cvičení a zásad bezpečné střelby.

   3.3.9.2. Vydává povely k zahájení, přerušení a ukončení střelby.

   3.3.9.3. Zastaví ihned střelbu, dojde-li k porušení pravidel bezpečnosti, ke zranění, požáru nebo jiné mimořádné situaci, v prostoru ohroženém střelbou se objeví lidé nebo zvířata, případně je-li dáno varovné znamení nebo jiný dohodnutý signál.

   3.3.9.4. Zabezpečí, aby diváci a další osoby se během střelby nacházeli v prostoru pro ně určeném.

  3.3.10. Po ukončení střelby:

   3.3.10.1. Po vydání povelu k ukončení střelby provede kontrolu zbraní.

   3.3.10.2. Provede vystřídání střílející směny.

   3.3.10.3. Organizuje úklid střelnice.

   3.3.10.4. Střelnici předá správci střelnice.4. Zbraně a střelivo


  4.1. Dovolené zbraně a střelivo

  4.1.1. Na střelnici je dovoleno střílet z určených střeleckých stanovišť, z místa:

   4.1.1.1. ze všech malorážkových zbraní krátkých i dlouhých, náboji ráže .22, s okrajovým zápalem, ze všech poloh,

   4.1.1.2. ze všech krátkých zbraní, včetně samopalu vzor 61, jednotlivými ranami, laborovaných náboji s plášťovou, poloplášťovou nebo olověnou střelou,

   4.1.1.3. z brokovnice na pevný terč, náboji laborovanými broky o maximální velikosti 2,5 mm,

   4.1.1.4. ze všech historických zbraní a jejich replik, krátkých i dlouhých, nabíjených ústím hlavně černým prachem a olověnou sférickou nebo ogivální střelou.

  4.1.2. Všechny zbraně použité ke střelbě musí být:

   4.1.2.1. v řádném technickém stavu zaručujícím jejich bezpečný provoz,

   4.1.2.2. řádně registrovány pokud jde o zbraně podléhající registraci - dokladem je průkaz zbraně,

   4.1.2.3. označené v České republice uznávanou platnou zkušební značkou.

  4.2. Ostatní zbraně

  4.2.1. Střelbu ze zbraní nepodléhajících registraci a zbraní, na které je udělena výjimka podle §24 zákona č. 288/95 Sb., je možné vést pouze na základě souhlasu zbrojíře nebo správce střelnice.

  4.2.2. Používání jiných zbraní než výše uvedených (např. pro potřebu zkušební střelby), je možné pouze na základě souhlasného vyjádření soudního znalce specializace balistika. Pro jejich trvalé užívání je nutný i souhlas Oddělení služby správních činností Policie ČR OŘ Most a vypracování dodatku provozního řádu.

  4.3. Je zakázáno

  4.3.1. Střílet jinými zbraněmi, než výše uvedenými, zejména zbraněmi výkonnějšími a zbraněmi uvedenými v §21, odst. (1) zákona č. 288/95 Sb., pokud na ně není udělena příslušná výjimka.

  4.3.2. Střílet jiným střelivem, než výše uvedeným, zejména střelivem nepříslušným a výkonnějším.

  4.3.3. Používat zakázané střelivo ve smyslu §22 zákona č. 288/95 Sb. o střelných zbraních, pokud na ně není udělena příslušná výjimka.5. Pravidla bezpečnosti


  5.1. Všeobecně

  5.1.1. Na střelnici mají přístup pouze osoby na základě souhlasu správce střelnice.

  5.1.2. Děti do 15ti let mají přístup na střelnici pouze v doprovodu odpovědných osob starších 18ti let. Ty za ně nesou plnou zodpovědnost.

  5.1.3. Během střelby nesmí na střelnici probíhat jiná činnost než ta, která je přímo podřízena řídícímu střelby.

  5.1.4. Všechny osoby přítomné v průběhu střeleb na střelnici jsou po celou dobu střeleb podřízeny řídícímu střelby.

  5.1.5. Na palebné čáře se mohou zdržovat pouze oprávněné osoby - střelci a řídící střelby.

  5.1.6. Jestliže to vyžadují nebo povolují pravidla střelecké soutěže, mohou zde být rozhodčí, zapisovatelé a další oprávněné osoby, v případě střeleckého výcviku instruktoři a trenéři.

  5.1.7. S vědomím a souhlasem řídícího střelby mohou být ve vyhrazeném prostoru za střelištěm diváci. Všechny osoby nacházející se v prostoru střeliště musí být před zahájením střelby poučeny o zásadách bezpečnosti. Bez tohoto poučení nesmí být střelba zahájena.

  5.1.8. Všechny osoby, které se během střelby zdržují na střelišti, musí používat účinné chrániče sluchu. Doporučuje se používání střeleckých brýlí nebo jiných pomůcek pro ochranu zraku.

  5.1.9. Držitelé mobilních telefonů, kteří se během střelby zdržují na střelišti, musí vypnout zvonění telefonu.

  5.1.10. Ze střelnice musí být vykázány všechny osoby, které ohrožují bezpečnost na střelnici, zejména osoby jevící známky požití alkoholu nebo omamných látek.

  5.1.11. Všechny osoby na střelišti musí být v průběhu střeleb vhodně oblečeny a obuty. Čepice se štítkem se doporučuje jako ochrana obličeje před vyhozenými nábojnicemi.

  5.1.12. Ve střeleckém přístřešku je zakázáno kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm.

  5.2. Pravidla bezpečnosti při střelbě

  5.2.1. Střelci před zahájením vlastní střelby musí vědět, kdo vykonává funkci řídícího střelby a musí jím být poučeni o bezpečnostních pravidlech a způsobu vydávání povelů.

  5.2.2. Se zbraní smí být manipulováno a zbraň smí být nabíjena pouze na palebné čáře a to pouze na pokyn řídícího střelby. Ústí hlavně vždy musí směřovat ve směru střelby k terčům. Tento směr nesmí být měněn ani vlivem zpětného rázu při výstřelu.

  5.2.3. Při střelbě z brokovnic musí být ze zbraně sejmut řemen.

  5.2.4. Střelec zahajuje střelbu pouze na povel řídícího střelby nebo na základě dohodnutého znamení (akustický signál, ukázání se terčů apod.).

  5.2.5. Střelci musí okamžitě zastavit střelbu a zajistit zbraně, je-li k tomu vydán povel nebo jiný ekvivalentní dohodnutý signál, případně i bez povelu, pokud se v ohroženém prostoru objeví lidé nebo zvířata.

  5.2.6. Střelbu musí střelec zastavit i tehdy, pokud dojde k požáru, zranění nebo jiné mimořádné události na střelnici.

  5.2.7. Při závadě zbraně střelec může jednoduchou závadu odstranit sám, při závadě, kterou nemůže odstranit, zbraň zajistí, odloží hlavní ve směru střelby a závadu hlásí dohodnutým signálem řídícímu střelby.

  5.2.8. Při odstraňování závady je nutné, aby zbraň ústím hlavně neustále směřovala ve směru střelby do bezpečného prostoru na záchytný val. v areálu střelnice je zakázáno opravovat závady, při nichž v komoře nebo válci zbraně zůstal náboj.

  5.2.9. V případě selhání náboje, pokud to umožňuje konstrukce zbraně, může střelec výstřel opakovat. Nedojde-li ani při opakovaném stisknutí spouště k výstřelu, musí střelec držet zbraň ústím hlavně ve směru střelby ještě po dobu alespoň 15 sekund po stisknutí spouště. Do té doby je zakázáno otevírat závěr zbraně nebo se zbraní jinak manipulovat.

  5.2.10. Přenášet zbraně na střelnici je povoleno jen ve stavu vylučujícím i náhodný výstřel. Zbraně musí být vybité, s vyjmutým zásobníkem, s otevřeným případně vyjmutým závěrem, vyklopeným válcem u revolverů, sklopené hlavně u brokovnic, či jiným způsobem podle jejich konstrukce zabezpečené.

  5.2.11. Přenášení zbraní je dovoleno v příslušných pouzdrech nebo v určených přepravkách. Přitom musí být zřejmé, že zbraň není nabita.

  5.2.12. Zbraně je povoleno odkládat pouze ústím hlavně ve směru střelby.

  5.2.13. Při ukončení střelby musí střelec zbraň vybít a odložit tak, aby bylo i vizuálně zřejmé, že je vyloučen i náhodný výstřel. u revolverů to znamená vyklopit válec, samonabíjecí zbraně musí mít závěr v zadní poloze a  vyjmutý zásobník. u opakovacích zbraní závěr v zadní poloze, u jednoranových zbraní sklopené hlavně nebo závěr v zadní poloze.

  5.2.14. Střelba smí být prováděna pouze v době stanovené provozovatelem.

  5.2.15. Je zakázáno střílet za snížené viditelnosti.

  5.2.16. O tom, kdy je stav snížené viditelnosti, rozhoduje ustanovený řídící střelby nebo správce střelnice nebo zbrojíř.

  5.2.17. Na střelnici nesmí střílet osamocená osoba.

  5.2.18. Cílní smějí vstoupit do výstřelného prostoru a k terčům (cílům) pouze na povel řídícího střelby poté, kdy byl k tomu vydán příslušný povel, zbraně jsou zajištěny a odloženy ve stavu vylučujícím i náhodný výstřel.

  5.2.19. Výměnu střelců (střílející směny) na palebné čáře provádí řídící střelby. Před výměnou musí řídící střelby vydat povel k zastavení střelby a prohlédnout zbraně, zda jsou vybity a v bezpečném stavu, vylučujícím i  náhodný výstřel.6. Postup při vzniku mimořádné události


  6.1. Obecné zásady

  6.1.1. Za bezprostřední likvidaci následků mimořádné události v daném okamžiku odpovídá určený řídící střelby, který spolupracuje se správcem střelnice a ten s příslušnými orgány státní správy.

  6.1.2. Správce střelnice nebo řídící střelby bez prodlení informuje o vzniku mimořádné situace Obvodní oddělení Policie České republiky Meziboří.

  6.1.3. O každé mimořádné událost musí být sepsán zápis, který je uložen v provozním deníku střelnice.

  6.1.4. Mobilní telefon je k dispozici u správce střelnice nebo jeho zástupce.

  6.1.5. Všichni držitelé mobilních telefonů přítomní na střelnici, jsou povinni poskytnout svůj mobilní telefon pro řešení mimořádné situace.

  6.1.6. Vybraná důležitá telefonní čísla:

  • hasiči 150
  • záchranná služba 155
  • policie 158

  6.2. Zranění

  6.2.1. V případě zranění osoby zastaví řídící střelby střelbu, organizuje poskytnutí první pomoci a převoz zraněného do nemocnice nebo na zdravotní středisko nebo přivolání záchranné služby.

  6.2.2. V případě zranění osoby střelnou zbraní zamezí odchodu všech přítomných ze střelnice a jakékoliv další manipulaci se zbraněmi a střelivem.

  6.2.3. Vyrozumí orgán policie v Meziboří. Vyčká příjezdu policie a dále se řídí jejími pokyny.

  6.3. Požár

  6.3.1. V případě vzniku požáru řídící střelby ihned zastaví střelbu a vyhlásí požární poplach.

  6.3.2. Vydá pokyny pro bezpečné uložení zbraní a střeliva.

  6.3.3. Neprodleně organizuje hašení za pomoci všech osob, které se nacházejí v prostoru střelnice.

  6.3.4. K likvidaci požáru použije instalovaných hasicích prostředků a případně improvizované prostředky. Organizuje opatření, aby se požár nerozšířil do okolí.

  6.3.5. Podle rozsahu požáru přivolá hasičský sbor.

  6.3.6. Po příjezdu hasičů se řídí jejich pokyny.

  6.4. Jiná mimořádná situace

  6.4.1. Při vzniku jiné mimořádné situace řídící střelby a správce střelnice postupují vždy tak, aby šetřili zdraví a životy přítomných a hmotný majetek.7. Závěrečná ustanovení


  7.1.1. Provozní řád střelnice SSK Meziboří byl schválen provozovatelem střelnice dne a je závazný bez výjimky pro všechny návštěvníky střelnice.

  7.1.2. V případě využívání střelnice pro další střeleckou činnost, která není řešena tímto provozním řádem, je nutné vyžádat si souhlasné stanovisko soudního znalce specializace balistika a získat povolení Okresního ředitelství Policie ČR v Mostě.

  7.1.3. V případě, že dojde k situaci, která není řešena tímto provozním řádem, rozhodují o jejím řešení v plném rozsahu zbrojíř nebo správce střelnice v součinnosti s řídícím střelby.

  7.1.4. Provozní řád je pořízen ve 3 výtiscích.Zpracoval:


Ověření provozního řádu podle §65 odst. (3), písm. b) zákona č. 288/95 Sb.:


L.S.

Provozní řád střelnice ve formátu pdf

Download provozního řádu ve formátu pdf, zazipováno

Historie a současnost SSK Meziboří

Vítáme Vás na neoficiálních stránkách Sportovního střeleckého klubu Meziboří

U jeho zrodu stáli Reinlovi, Šnajdrovi, Pouchovi, Hammerbauerovi a spousta dalších, kteří začali dnes již více než padesátiletou historii klubu. Přestože je Meziboří malé město na úbočí Krušných hor, někteří jeho členové byli mistry republiky, trénovala zde i účastnice olympiády.

Důležitou postavou SSK je pan Jan Hawelka, který vede klub od r. 1961 dodnes. V době, kdy byla na školách povinná branná výchova, prošly jeho výcvikem celé generace mezibořských dětí. Nejen z nich se pak vyčlenili zájemci o sportovní střelbu, ze začátku hlavně ze vzduchové pušky. Ne každý vydržel, spousta dětí neměla disciplínu a trpělivost čekat na dobré výsledky. Trénink totiž není jen o samotné střelbě, ale vyžaduje i fyzickou a psychickou přípravu. Jen samotný výstřel má několik fází a  teprve vše zvládnuté dohromady vede k úspěchu.

První tréninky probíhaly ve školní tělocvičně, kde se instalovaly přenosné lapače. Bylo to poměrně časově náročné, protože hodně času zabral i úklid, aby na parketách tělocvičny nezůstala ani jedna diabolka. Na trénink i závody ve střelbě z malorážných zbraní měl klub naštěstí od začátku vlastní střelnici. V roce 1985 se povedla realizace její elektrifikace. Tím se pozvedla úroveň zázemí a zároveň se mohl realizovat záměr nákupu zařízení pro střelbu na otočný terč pro pistolové discipliny.

V následujících letech nastalo plodné období právě pro pistoláře. Kromě Miroslava Krystyníka, střelce a trenéra, zde začíná svou sportovní karieru i Hana Bulová - Krystyníková, pozdější mistryně republiky, dorostenka Klára Koubková a trénuje zde mostecká Regina Kodymová - Jirkalová. Právě ta se jako člen Střediska vrcholového sportu a reprezentantka zůčastnila v r. 1992 Olympiády v Barceloně. Byla zároveň dlouholetou držitelkou čs. rekordu v disciplině sportovní pistole 30+30 výsledkem 588 bodů, který vyrovnala a později o jeden bod překonala až účastnice olympiády v Athénách Lenka Hyková - Marušková. Toto trio pistolářek se léta umísťovalo na předních místech a postupovalo až na republikové soutěže. Účast mezibořských pistolářů na různých soutěžích tak znamenala šanci uspět v kategorii dorostenky, juniorky, ženy a muži.

Po roce 1989 nastal útlum (zrušení Svazarmu), který se povedlo překonat po cca deseti letech. Kromě puškařů, kde zústávala aktivní velká část Hawelkovy rodiny, se vrátil ke střelbě také Miroslav Krystyník a Hana Bulová. Zpočátku se zúčastňovali soutěží sami, později se objevil talent mezi mládeží Jan Dočkal. Pravidelným tréninkem, vybaveni novou technikou a literaturou se dokázali všichni tři dostat až do reprezentace České republiky. M. Krystyník v kategorii SH1, H. Bulová, nyní Krystyníková, za "C" ženy a J. Dočkal od r. 2009 za "A" junioři. V posledních letech se kromě jiných soutěží pravidelně účastní Českého poháru a Mistrovství ČR v disciplinách vzduchových i kulových.

V současné době má klub k dispozici stále venkovní střelnici pro kulové discipliny, která je naštěstí jen dva kilometry od města a po letech stěhování a provizoria i prostor pro trénink ze vzduchových zbraní. Ten jim v r. 2003 poskytlo město Meziboří v prostorách úřadu, kde sice není pro malý počet míst možnost pořádat závody, ale zato je k dispozici celý rok každý den pro trénink. Několik závodů ročně se tak koná jen v kulových disciplinách (sportovní malorážka, sportovní pistole). Kromě již tradiční otevřené ceny Meziboří na konci prázdnin i několik kol okresní ligy ve střelbě na pevný terč z malorážné pistole.

V létě 2008 se podařilo získat finance na rekonstrukci zdevastovaných rámů otočného zařízení pro druhou část discipliny SP 30+30. Její dokončení tak umožní kvalitní trénink pistolářům, kteří pak jsou lépe připraveni na důležité závody (v této disciplině má závodník čas na výstřel tři vteřiny, a tak trénink na stojící terč je nesrovnatelně méně kvalitní, než na otočný). Nejen tyto práce jsou bohužel finančně závislé na dotacích města a sponzorských darech. Nemalou měrou se na fungování klubu podílí i otec Jana Dočkala, který v tuto dobu sponzoruje webové stránky klubu.

Hana Krystyníková

Naši střelci se mohou pochlubit řadou pěkných sportovních úspěchů. V průběhu let SSK Meziboří vychoval několik mistrů republiky v jejich kategoriích. Pravidelně se zúčastňujeme oblastních, krajských a republikových soutěží ve střelbě ze vzduchové pistole.

Nedaleko od města, v bývalém kamenolomu východně od silnice spojující Litvínov s Mezibořím, vybudovali členové stálou venkovní sportovní a výcvikovou střelnici pro krátké zbraně, malorážky a předovky (střelnice kategorie A, třídy 1, skupiny K) s devíti střeleckými boxy. Na této střelnici nejen trénují, ale též pořádají střelecké soutěže.

Dalším tréninkovým prostorem, zapůjčeným laskavou péčí města Meziboří, je suterén budovy městského úřadu, který je ideální pro celoroční trénink sportovní střelby za jakéhokoliv počasí.

31. 3. 2016, 4. 4. 2016

Speciál byl vydán k 45. výročí 1. mistrovství Evropy ve střelbě ze vzduchových zbraní, které proběhlo 14. - 20. 3. 1971 v Meziboří.

Aktualizace 4. 4. 2016: doplněny výsledky z oficiálního Bulletinu 1. ME a porovnání dobových a současných pohledů na město.

30. 7. 2019 vydána reedice s responzivním designem, takže je speciál dobře shlédnutelný i na chytrých telefonech.
Karel Šístek, webmaster

Přinášíme krátký fotografický průřez historií a současností střelnice Dubá

Střelnice Dubá (pdf)

3.9.2013

Televizní stanice ČT sport přinesla 28.8.2013 v měsíčníku Paralympijský magazín několikamninutovou reportáž z republikového šampionátu handicapovaných střelců v Olomouci, z kategorie VzPi SP30+30. Reportáž můžete shlédnout na následujícím odkazu (reportáž je v čase 7'22" - 10'37" záznamu):

Novinky

15. 9. 2023 - aktualizace obsahu

14. 9. 2020
Podzimní cena Kadaně
SP 30+30
Kadaň
(13. 9. 2020)
foto

20. 7. 2020,
aktualizováno 27. 7. 2020

Letní cena Kadaně
Služební pistole 5+20, SP 30+30
Kadaň
(18. 7. 2020)
foto

7. 3. 2020,
aktualizováno 19. 9. 2023 (doplněny výsledky)

Chomutovská vzd. extraliga 2019/2020, 7.ročník, finále
VzPi 40, VzPi 60
Chomutov
(7. 3. 2020)
foto

27. 7. 2019 spuštěna NOVÁ VERZE WEBU s responzivním designem. Původní verze není od 1. 1. 2020 již aktualizována, všechna starší data jsou k dispozici i na novém webu.